Privacy statement Audivio

For English: see below

Inleiding

Audivio neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@audivio.nl.

Wie is Audivio?

Audivio is de eenmanszaak Audivio, kantoorhoudende te (3742 MN) Baarn aan Van Neslaan 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32133404.

Audivio is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Audivio de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Audivio jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Audivio persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Audivio voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Audivio worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Audivio heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Audivio over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Audivio. Je kunt verzoeken dat Audivio je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Audivio te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Audivio of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Audivio te verkrijgen. Audivio zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Audivio je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Audivio

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@audivio.nl. Audivio zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Audivio een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Audivio je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Audivio verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Audivio gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Audivio gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Audivio aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Audivio je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@audivio.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Audivio jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@audivio.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy statement Audivio

Introduction

Audivio takes your privacy very seriously and shall handle your personal data with the utmost security and care. In this Privacy Statement you will learn how we handle your data as well as learn about your rights concerning our processing of your data. We advise that you read this Privacy Statement thoroughly. Should you have any questions or remarks, please contact us at info@audivio.nl.

Who is Audivio?

Audivio is the eenmanszaak Audivio, with registered office at (3742 MN) Baarn listed at the Traderegister of the Dutch Chamber of Commerce under 32133404.

Audivio is as the controller ultimately responsible with regard to the processing of your personal data.

How does Audivio use your personal data?

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data Audivio uses for that specific purpose, the legal justification, and the amount of time Audivio keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

Services, customer management and financial administration
Purpose: Financial administration
Information: Company name, Billing address
Legal basis: Legal obligation
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Order Management
Information: Home address, Delivery address, Billing address, Email, Phone, Payment information, Account number, Order Number, Complaint content, COC number, VAT number, Customer number
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Invoicing
Information: Home address, Delivery address, Billing address, Email, Phone, Payment information, Account number, Order Number, Complaint content, COC number, VAT number, Customer number
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Services
Information: Home address, Email, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Handling complaints
Information: Home address, Email, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Invoicing
Information: Home address, Email, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: CRM
Information: Name, Email, Order history, Social media account, Phone
Legal basis: Legitimate interests
importance: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Job application
Information: Name, Email, Order history, Social media account, Phone
Legal basis: Legitimate interests
importance: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Marketing
Purpose: Direct marketing
Information: Name, Home address, Email, Phone, Interest in a product, Billing address Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Newsletter
Information: Name, Home address, Email, Phone, Interest in a product, Billing address Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Social media marketing
Information: Name, Home address, Email, Phone, Interest in a product, Billing address Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Website
Purpose: Website analytics
Information: Online behaviour, Location
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: A/B testing
Information: Online behaviour, Location
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Submitting reviews or messages
Information: Name, Email, Message content
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 7 years
   
Security and fraud prevention
Purpose: Camera surveillance
Information: Security video footage, Security photo footage, Photos, Phone, Agreements and settlements, IBAN number, Name, Address
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 7 years
   

How did we obtain your personal data?

Audivio has obtained your data because you have provided this data to us. .

What are your rights?

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data Audivio has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to Audivio.

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that Audivio makes these changes for you. You may request that Audivio modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to ask Audivio to restrict the processing of your personal data.

Right to object

If processing of your data takes place on the grounds of ‘legitimate interest’ by Audivio or a third party, you have the right to object to that processing.

Portability of data

You have the right to obtain your personal data from Audivio. Audivio will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems.

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your explicit consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect past processing, but does mean that we will no longer be allowed to process this data in the future. It may also result in Audivio no longer being able to provide you with certain services.

Response from Audivio

A request can be sent to info@audivio.nl. Audivio will comply with your request as soon as possible and in any case no later than one (1) month after Audivio has received such a request. If Audivio rejects your request, we will indicate in our reply why the request was rejected.

Recipients of your personal data

Your data may be transmitted to:

  • Data processors

It is possible that Audivio is required to submit your data to a third party, for example to fulfil a legal obligation.

Transfer to third countries or international organisations

It may be necessary, for instance for technical and operational reasons, to transfer your (personal) data to affiliates of Audivio located outside the European Economic Area. Due to the possibility that the regulations in the area of privacy protection do not offer the same protection as within the European Economic Area, Audivio will use the Privacy Shield or the EU Model Clauses to protect your privacy as much as possible. If that is not possible, Audivio will ask your consent to transfer your (personal) data to countries that do not maintain an adequate protection level. You may withdraw your consent at any time.

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to regularly read the Privacy Statement for any such changes.

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement or the way in which Audivio uses your data, you can send an e-mail to info@audivio.nl. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to info@audivio.nl. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection authority. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.